fbpx

Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN

§ 1. DEFINICJE

Przyjmuje się następujące znaczenia wszystkich definicji, jakich użyto na potrzeby tego regulaminu:

1. Regulamin – zawarty w poniższej treści zbiór zasad dotyczących sprzedaży usług szkoleniowych oraz produktów, a w szczególności książek, e-booków, nagrań video oraz audio;

2. Serwis – realizowanie przez Administratora transakcji online w zakresie świadczenia stacjonarnych usług szkoleniowych oraz produktów udostępnionych odbiorcy na łamach strony internetowej dostępnej pod adresem domeny: https://femintu.pl

3. Administrator – Karolina Mucha prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Emerald Soul Karolina Mucha, 32-500 Chrzanów, ul. Niepodległości 6/51, NIP: 628-214-40-77.

4. Usługi Szkoleniowe i Produkty – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Administratora lub osoby wskazane przy opisie danych usług, opisane szczegółowo w §4 niniejszego Regulaminu.

5. Klient – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przy zastrzeżeniu, iż Klient, mający zamiar korzystania z Serwisu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub reprezentujący osobę prawną nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Osoba reprezentująca osobę prawną przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest także obowiązana przesłać na adres siedziby Operatora stosowne pełnomocnictwo do jej reprezentowania.

6. Umowa – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia online, której przedmiotem jest nabycie Usług Szkoleniowych bądź Produktów.

7. Zamówienie – zgłoszenie chęci zakupu Usług Szkoleniowych i Produktów na warunkach określonych ofertą dostępną na stronie https://femintu.pl/ oraz niniejszym regulaminem, poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie formularza zamówienia oraz kliknięcie klawisza akcji potwierdzającego chęć jego wysłania.

§ 2. ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży i świadczenia Usług Szkoleniowych i Produktów przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

2. Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.

3. Poprzez złożenie zamówienia w Serwisie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, zawartej pomiędzy Administratorem oraz Klientem.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną są nieprawidłowości po stronie Klienta oraz brak spełnienia podstawowych wymagań technicznych.

7. Wszelkie informacje o przerwach technicznych oraz brakach dostępu do Serwisu Administrator będzie publikował na stronie głównej Serwisu.

§ 3. ZAWARCIE UMOWY ORAZ DOSTAWA.

1. Klient składa zamówienie w zakresie wybranych Usług Szkoleniowych bądź Produktów poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” na stronie Serwisu.

2. Wysłanie zamówienia wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola: „Znam i akceptuję regulamin i politykę prywatności”

3. Klient ma możliwość dokonania płatności za swoje zamówienie za pomocą tradycyjnego przelewu na konto.

4. Po wysłaniu kompletnego formularza zamówienia Klient otrzyma automatyczne potwierdzenie za pomocą wiadomości e-mail wraz z danymi do realizacji przelewu, co oznacza prawidłowe złożenie Zamówienia.

5. Do zawarcia Umowy dojdzie po zaksięgowaniu na koncie Administratora wpłaty od Klienta tytułem ceny ustalonej w ramach wybranej Usługi Szkoleniowej bądź Produktu;

6. Po otrzymaniu płatności Administrator rozpocznie świadczenie usług odpowiednio:

a. w przypadku Usług Szkoleniowych w terminie i miejscu ustalonych w ramach oferty opublikowanej na stronie Administratora i w zakresie zamówionego szkolenia;

b. w przypadku Produktów w ciągu 14 dni od daty otrzymania płatności Administrator wyśle zamówiony produkt na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia.

7. Klient po dokonaniu płatności za wybraną u Administratora usługę bądź produkt może otrzymać fakturę elektroniczną w formie pliku PDF wysłanego na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na fakturę e-mailem.

8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

§ 4. ZAKRES SPRZEDAŻY

1. Administrator świadczy stacjonarne Usługi Szkoleniowe oraz sprzedaje Produkty, zestawione na stronie internetowej Serwisu pod adresem domeny: https://femintu.pl/.

2. Świadczenie Usług Szkoleniowych polega na realizowaniu szkoleń oraz warsztatów stacjonarnych w czasie, miejscu i zakresie tematycznym opublikowanym w ramach oferty Administratora.

3. Sprzedaż Produktów polega na udostępnianiu Klientowi autorskich publikacji szkoleniowych w formie plików audio, plików tekstowych bądź plików video stanowiących własność Administratora i dostarczanych Klienowi za pośrednictwem:

a. poczty elektronicznej;

b. aplikacji do pobierania online (Internet);

§ 5. ZMIANY W ZAPISACH REGULAMINU

1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i w dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa.

2. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.

3. Zmiany regulaminy stają się skuteczne z dniem ich opublikowania, przy czym nie dotyczą Klientów, którzy zawarli umowę przed ich wprowadzeniem.

§ 6. CENY

1. Wszystkie ceny opublikowane w ramach oferty na https://femintu.pl/ są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.

§ 7. ZWROT

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) „Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a. sprzedaży Produktów i świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętych, za zgodą konsumenta, o której mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu, przed upływem 10 dniowego terminu,

b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

3. Zwrotu Klient może dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora (formularz kontaktu na stronie https://femintu.pl/, zakładka Wymieńmy myśli)

4. Administrator dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta kwoty pod warunkiem zgłoszenia reklamacji zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu oraz obowiązującego prawa w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Klienta.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania usług oraz produktów zamówionych na łamach Serwisu.

§ 8. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów na potrzeby realizacji oferty oraz w celu informowania o innych produktach i usługach, z zachowaniem przepisów prawa i reguł zestawionych w Polityce Prywatności opublikowanej na https://femintu.pl/regulamin-polityka-prywatnosci/

2. Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Dane przesłane przez Klienta powinny umożliwić kontakt oraz skuteczną realizację zamówienia złożonego na https://femintu.pl/

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie trudności bądź konsekwencje błędnie podanych danych osobowych oraz teleadresowych w formularzu zamówienia.

5. Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku otrzymania od Klienta niekompletnych danych (brak imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

6. Nie wysłanie przez Klienta danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, uniemożliwia jego realizację. Przesyłanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

§ 9. REKLAMACJE

1. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji pod warunkiem dokonania zakupów zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia klient dokonuje za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: jestem@femintu.pl z dopiskiem w temacie wiadomości REKLAMACJA.

2. Reklamacja może dotyczyć w szczególności:

a. braku zapisu, bądź niskiej jakości technicznej zapisu Produktów,

b. dostawy Produktów.

Administrator odpowie na zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

3. Wszelkie uprawnienia z tytułu reklamacji wygasają po roku od dnia sprzedaży.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Emerald Soul Karolina Mucha 32-500 Chrzanów ul. Niepodległości 6/51, NIP: 628-214-40-77.

2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Karolina Mucha prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Emerald Soul Karolina Mucha, 32-500 Chrzanów, ul. Niepodległości 6/51, NIP: 628-214-40-77.

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu przesyłania Panu/Pani informacji handlowych i marketingowych, w szczególności w celu kontaktu drogą mailową, informowania o usługach, produktach i wydarzeniach z udziałem administratora i jego personelu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 3 powyżej będą przechowywane przez okres przesyłania przez administratora informacji handlowych lub marketingowych, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu.

5. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do przesłania informacji handlowych lub marketingowych. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe dwóm grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez kliknięcie w odnośnik zawarty w stopce otrzymanej wiadomości e-mail.

8. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych, o których mowa w pkt 3 powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

10. W stosunku do Pana/Pani mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Scroll to Top